วีซ่าจีนคืออะไร และขั้นตอนการขอวีซ่า

รู้จักกับวีซ่าจีน

สำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศจีนนั้นมีความจำเป็นต้องขอวีซ่า (ยกเว้นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า คนไทยสามารถพำนักได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าประเภท L ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ด้านการท่องเที่ยว แต่นอกจากนี้ยังมีวีซ่าประเภท Q ซึ่งเป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเยี่ยมญาติ หากคุณมีเชื้อสายจีนและมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนอย่างถาวร แต่ ณ ที่นี้เราจะขอพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นหลัก

ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนั้นค่อนข้างแตกต่างจากทางยุโรปและอเมริกา โดยสิ่งแรกที่ต่างคือ ทางการจีนไม่ได้มีการเก็บลายนิ้วมือดิจิทัล และไม่ต้องถ่ายรูปหน้าใหม่นอกเหนือจากที่รูปถ่ายที่แนบมากับเอกสาร จึงทำให้คุณสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปยื่นคำร้องแทนได้ และทำให้มีบริษัทที่บริการรับยื่นวีซ่าจีนแทนคุณ แต่จะเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราปกติไปอีก ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณยื่นเอกสารด้วยตนเองดีกว่าหากสะดวกเดินทาง โดยการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนมีขั้นตอนดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center หรือ CVASC) โดยให้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเป็น ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ โดยคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    • กรณีกรอกด้วยตนเองด้วยลายมือ ให้ใช้แบบฟอร์ม Visa Application Form of the People’s Republic of China (2013) ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ หรือสามารถรับฟอร์มได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ได้โดยตรง แต่เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและกรอกเองตั้งแต่ที่บ้านจะรวดเร็วกว่า
    • กรณีกรอกด้วยระบบดิจิทัล ให้ใช้แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ที่นี่ ซึ่งมีคำถามและข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเช่นเดียวกันกับในแบบฟอร์มปกติ แต่ทั้งนี้คุณยังจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารและไปยื่นกับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) เหมือนเดิม
  2. เพื่อความสะดวกและใช้เวลาในการยื่นคำร้องให้น้อยที่สุด คุณสามารถทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ได้ผ่านเว็บไซต์ ที่นี่ ทั้งนี้คุณสามารถเดินทางไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) โดยไม่ต้องนัดก็ได้ แต่จะใช้เวลารอคิวนานกว่าคนที่นัดหมายผ่านระบบออนไลน์
  3. เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา และเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือยื่นผ่านบุคคลอื่นโดยการแนบใบมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) ก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจเอกสารทั้งหมดก่อนการยื่นคำร้อง
  4. เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นและชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบใบนัดรับวีซ่าให้ การยื่นขอวีซ่าจีนก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ โดยปกติจะใช้เวลารอเพียง 4 วันทำการเท่านั้น โดยในระหว่างนี้คุณสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC)

เพียงขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถยื่นวีซ่าเที่ยวประเทศจีนได้แล้ว ทั้งนี้โปรดตรวจสอบระยะเวลาการเดินทางของคุณด้วย โดยวีซ่าจีนจำเป็นต้องยื่นคำร้องก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน แต่ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก skycanner

สามาถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://africanamericanwigs.org/